NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMIPārdevējs pārstāv zīmolu Stalai Jums.

Galdi Tev - interneta veikals www.stalaijums.lt

Vispārīgi noteikumi:

Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus nosacījumus. kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu www.stalaijums.lt

Nepieciešamības gadījumā vai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētu apstākļu klātbūtnē Pārdevējam ir tiesības mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus.

Ja Pārdevējam ir tiesības vai pienākums sniegt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs ir atbildīgs par Pircējam piederošas darba e-pasta adreses norādīšanu Pārdevējam.

Preču pasūtīšana, pirkšanas-pārdošanas tiesisko attiecību izveidošanās brīdis:

Pasūtot preces tiešsaistē www.stalaijums.lt, Pircējam ir jānorāda savi Personas vai Uzņēmuma dati attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos.

Kad Pircējs pēc preces izvēles un preču groza noformēšanas veic visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka pirkšanas-pārdošanas tiesiskās attiecības ir radušās starp ar Pārdevēju un Pircēju un ir noslēgts pirkuma-pārdošanas līgums.

Katrs Pircēja pasūtījums tiek glabāts www.stalaijums.lt datubāzē.

Pircēja tiesības:

Pircējam ir tiesības iegādāties preces saskaņā ar www.stalaijums.lt noteikumiem.

Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma saskaņā ar noteikumiem.

Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma saskaņā ar līguma noteikumiem.

Pircējam ir tiesības apmainīt vai atgriezt iegādātās preces sadaļā "Preču atgriešana" noteiktajā kārtībā.

Pircējam ir citas šajos Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

Pircēja pienākumi:

Pircējam, izmantojot www.stalaijums.lt, ir jāpilda savas saistības, jāievēro noteikumi un citi nosacījumi, kas skaidri norādīti vietnē www.stalaijums.lt un nepārkāpj Lietuvas Republikas tiesību aktus.

Pircējs, kurš pirkuma laikā ir pārbaudījis sadaļu "Pasūtīt jaunumus", piekrīt saņemt www.stalaijums.lt jaunumus.

Pircējs apņemas preci pēc tās saņemšanas nekavējoties izsaiņot un neglabāt slēgtā iepakojumā. Transportēšanas laikā preces var samirkt temperatūras atšķirību dēļ, tāpēc nepieciešams tās izsaiņot.

Pārdevēja tiesības:

Pārdevējam ir tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt atsevišķu www.stalaijums.lt funkciju vai to daļas darbību vai mainīt www.stalaijums.lt elementu izkārtojumu.

Pārdevējam ir tiesības mainīt www.stalaijums.lt pakalpojumu sniegšanas veidu vai apturēt, pārtraukt pakalpojumu vai to daļas sniegšanu, iekasēt maksu par pakalpojumiem vai pakalpojumu daļu.

Pārdevēja pienākumi:

Noteikumos paredzētajos apstākļos Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēja pasūtītās preces un pieņemt Pircēja atgrieztās preces.

Ja svarīgu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar Pircējam piegādāt pasūtīto preci, viņš apņemas iespēju robežās piedāvāt Pircējam analogu vai līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt preci, kas tika piedāvāta kā analoga vai līdzīga, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos atcelt pasūtījumu.

Preču cenas, apmaksas kārtība un noteikumi:

Preču cenas www.stalaijums.lt veiktajā pasūtījumā ir norādītas eiro, iekļaujot tajā brīdī spēkā esošo PVN summu atbilstoši likumdošanai. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā www.stalaijums.lt veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

Kad Pārdevējs saņem samaksu par preci vai ir saņemts apstiprinājums par pirkuma finansēšanu, tiek skaitīts preču piegādes termiņš. Ja maksājums netiek saņemts 7 kalendāro dienu laikā, Jūsu pasūtījums tiks automātiski atcelts.

Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka pirkuma dokumenti - rēķini - viņam tiks izsniegti elektroniski uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc pasūtījuma pabeigšanas. PVN rēķinos ir norādītas izvēlētās preces, to daudzums, preču gala cena, ieskaitot visus nodokļus, un citi dati, kas jāapstiprina ar grāmatvedību regulējošiem tiesību aktiem.

Preču cena nevar mainīties pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, izņemot gadījumus, ja preces cena ir mainījusies tehnisku kļūdu dēļ informācijas sistēmās vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šajā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jaunu cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju. Atceļot pasūtījumu šajā punktā paredzētajā kārtībā, visas Pircēja samaksātās summas tiek atgrieztas Pircējam.

Pārdevējs, izsludinot akciju, īpašo piedāvājumu precēm vai preču grupais, informē Pircēju, ka preču atlaides netiek apvienotas ar citām atlaidēm.

Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot piegādes noteikumus un citus nosacījumus.

Preču piegādes laikā Pircējam Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un preces(-u) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas – pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad pircējs parakstījis sūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokumentu, uzskatāms, ka prece ir nodota atbilstošā stāvoklī, nav bojājumu, kuru pamatā nevar būt rūpnīcas defekts, un nav neatbilstību sūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokumentā. izstrādājuma(-u) montāža (kādu var noteikt preču ārējās apskates laikā).

Pamanot, ka piegādātās preces iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), prece(-es) ir bojāta(-es) un/vai prece(-es) nav komplektēta, Pircējam tas ir jāatzīmē preces nodošanas kārtībā - pieņemšanas dokumentu un Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē noformēt brīvas formas sūtījuma un/vai preces(-u) pārkāpuma/neatbilstības aktu un informēt Pārdevēju par radušos situāciju e-pastā. pa pastu: [email protected]

Ja Pircējs šīs darbības neveic, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preces bojājumiem, ja šāda bojājuma rašanās pamats nav rūpnīcas defekts, un par preces iepakojuma neatbilstībām tikai tad, ja šīs neatbilstības ir konstatējamas. preču ārējās apskates laikā.

Atbildība:

Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot www.stalaijums.lt

Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.