TAISYKLĖS IR SĄLYGOS


Pardavėjas atstovauja prekinį ženklą Stalai Jums.

Stalai Jums – elektroninė parduotuvė www.stalaijums.lt

Bendrosios nuostatos:

Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.stalaijums.lt susijusios sąlygos.

Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas:

Pirkėjas, užsisakydamas prekes internetu www.stalaijums.lt atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens ar Įmonės duomenis.

Kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.stalaijums.lt duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės:

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.stalaijums.lt taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes „Prekių grąžinimas“ skiltyje nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pirkėjo įsipareigojimai:

Pirkėjas, naudodamasis www.stalaijums.lt , privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis taisyklių ir kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje www.stalaijums.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pirkėjas, pirkimo metu  pažymėjęs skiltyje ,,Užsakyti naujienlaiškį”, sutinka gauti www.stalaijums.lt naujienlaiškius.

Pirkėjąs įsipareigoja, gavęs prekę nedelsiant išpakuoti ir nelaikyti uždaroje pakuotėje. Transportavimo metu, prekės gali sudrėkti, sušlapti dėl temperatūrų skirtumų todėl jas būtina išpakuoti.

Pardavėjo teisės:

Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų www.stalaijums.lt funkcijų veikimą ar dalį jų ar keisti www.stalaijums.lt esančių elementų išdėstymą.

Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų teikiamų www.stalaijums.lt būdą ar sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

Pardavėjo įsipareigojimai:

Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai:

Prekių kainos www.stalaijums.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis www.stalaijums.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Negavus apmokėjimo per 7 kalendorines dienas, Jūsų užsakymas bus atšauktas automatiškai.

Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai –sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninių klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

Pardavėjas, skelbdamas akciją, specialų pasiūlymą prekėms ar prekių grupėms, informuoja Pirkėją, jog prekių nuolaidos nėra sumuojamos su kitomis nuolaidomis.

Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą bei informuoti Pardavėją apie susidariusią situaciją el. paštu: [email protected]

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

Atsakomybė:

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.stalaijums.lt

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.